Zawarcie umowy cesji wierzytelności przez spółkę zależną Aforti Collections S.A. RB 7/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”) informuje iż w dniu 10 stycznia 2018 r. powziął informację iż jego spółka zależna Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie, zawarła znaczącą umowę cesji wierzytelności (dalej: „Umowa”) z firmą z branży medialnej.

Na podstawie w/w Umowy Aforti Collections S.A. nabyła portfel wierzytelności o wartości nominalnej głównej ponad 669 tys. złotych. Zakup wskazanego powyżej portfela wierzytelności stanowi realizację przyjętej przez Emitenta strategii rozwoju.

 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

czytaj więcej