Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 RB 5/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej”Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 09 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza na mocy Uchwały nr 01/09/01/2018 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest firma: „Kancelaria Biegłego Rewidenta” Małgorzata Kryszkiewicz, ul. Warszawska 288, 05-092 Łomianki, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KIBR pod numerem 3986, nr w rejestrze biegłych rewidentów 11554.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

czytaj więcej