Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o., Aforti Exchange Romania S.A. oraz Aforti Collections S.A. – grudzień 2017 r. RB 4/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne
i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o. o., Aforti Exchange Romania S.A. oraz Aforti Collections S.A. za grudzień 2017 roku.

1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za grudzień 2017:
W grudniu 2017 r. Aforti Finance S.A. udzielił 35 pożyczek (wzrost o 118,75% r/r) o łącznej wartości 3 306,97 tys. PLN, co w odniesieniu do 2016 r. stanowi wzrost o 222,95 procent. Wartość złożonych wniosków wyniosła 25 073,09 tys. PLN, jest to wynik wyższy o 700,71% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W grudniu 2017 zostało złożonych 213 wniosków o pożyczkę, co oznacza wzrost o 280,36% w odniesieniu do tego samego miesiąca 2016 roku.
Narastająco, po 12 miesiącach roku wartość pożyczek udzielonych przez Aforti Finance S.A. wyniosła 36 228,79 tys. PLN i wynik ten był wyższy o 867,67% w odniesieniu do roku 2016. Liczba udzielonych pożyczek wyniosła 465 i była wyższa o 347,12% r-d-r. Jednocześnie, we wskazanym okresie złożonych zostało 2 317 wniosków pożyczkowych (więcej o 302,26%), o łącznej wartości 191 840,39 tys. PLN (wzrost o 709,58% r/r).

2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o. o. za grudzień 2017:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w grudniu 2017 r. wyniosła 13 450,72 tys. EUR i była wyższa o 241,63% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Narastająco, na koniec 2017 roku wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom 90 425,73 tys. EUR i była wyższa o 213,28% niż przed rokiem.

3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A.
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w grudniu 2017 r. wyniosła 1 413,75 tys. EUR, zaś w ujęciu narastającym (spółka została zarejestrowana w dn. 21.06.2017 r.) do końca 2017 roku było to 1 576,07 tys. EUR.

4) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za grudzień 2017:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w grudniu 2017 r. wyniosła 126,31 tys. PLN. Stanowi to spadek o 98,99% r/r. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 5 i była niższa o 99,89% w porównaniu do grudnia 2016 r.
Jednocześnie, w ujęciu narastającym, w całym 2017 roku wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom 23 369,48 tys. PLN, co stanowi wzrost o 11,95% r/r. Zwiększyła się także liczba zleceń windykacyjnych z 9 117 w roku 2016 do 17 123 w roku 2017 (wzrost o 87,81%). Liczba podpisanych umów windykacyjnych wyniosła 140 i była wyższa o 600,00% od liczby umów pozyskanych rok wcześniej.

Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za grudzień 2017 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj więcej