Przydział Obligacji serii N55 RB 3/2018

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 grudnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N55 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii N55 Spółki.

Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii N55, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1 866 (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt sześć) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.866.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy).

Obligacje serii N55 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 8,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii N55 przypada na dzień 29 grudnia 2020 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej