Przydział Obligacji serii N53 RB 119/2017

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje,  iż w dniu 14 grudnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N53 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii N53 Spółki. Na podstawie w/w uchwały w sprawie przydziału obligacji serii N53, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 976 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć ) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 976.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych). Obligacje serii N53 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 8,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii N53 przypada na dzień 14 grudnia 2020 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej