Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2017 RB 113/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza na mocy Uchwały nr 02/30/11/2017 zgodnie z § 19 ust. 3 lit. h) Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2017. Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest firma: „Kancelaria Biegłego Rewidenta” Małgorzata Kryszkiewicz, ul. Warszawska 288, 05-092 Łomianki, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę KIBR pod numerem 3986, nr w rejestrze biegłych rewidentów 11554.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej