Przydział Obligacji serii N51 RB 115/2017

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 30 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N51 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii N51 Spółki. Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii N51, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 370 (trzysta siedemdziesiąt) Obligacji serii N51, o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 370.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii N51 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 8,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii N51 przypada na dzień 30 listopada 2020 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej