Przydział Obligacji serii N47 RB 105/2017

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 09 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N47 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii N47 Spółki. Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii N47, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 740 (siedemset czterdzieści) Obligacji serii N47, o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 740.000,00 zł (siedemset czterdzieści tysięcy złotych). Obligacje serii N47 są obligacjami trzyletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 8,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii N47 przypada na dzień 09 listopada 2020 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej