Informacja Istotna RB 101/2017

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) uprzejmie informuję niniejszym, że w dniu 3 listopada 2017 r. Spółka wysłała pismo do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Departament Nadzoru Obrotu z informacją, o możliwości dokonania zbycia akcji Spółki bez poinformowania Spółki oraz Organu Nadzoru oraz dotyczące nałożenia na akcjonariusza Pana Rafała Bednarczyka obowiązku poinformowania Spółki oraz Organu Nadzoru o dokonanej transakcji, co wynika z obowiązku z art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (dalej: rozporządzenie MAR) oraz przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) (dalej: ustawa o ofercie publicznej), o czym Spółka wcześniej informowała w raporcie bieżącym (RB 75/2017).

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż Spółka nadal nie otrzymała od akcjonariusza Pana Rafała Bednarczyka informacji na temat zawarcia jakiejkolwiek umowy dotyczącej posiadanych akcji w tym umowy zastawu rejestrowego i zastawienia posiadanych akcji. Nadto Spółka nie otrzymała do dnia publikacji niniejszego raportu odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 11 października 2017 r., o którym mowa w raporcie bieżącym (RB 69/2017) dotyczące stanu posiadanych akcji od akcjonariusza Pana Rafała Bednarczyka.

Zarząd Spółki w związku z powyższym i mając na uwadze obowiązki spółki publicznej wynikające z ww. rozporządzenia MAR i ustawy o ofercie publicznej, a w szczególności art. 69 i 70 tejże ustawy i wobec występujących trudności Spółki w uzyskaniu odpowiedzi bezpośrednio od akcjonariusza Pana Rafała Bednarczyka, informuje, iż Spółka wystosowała pismo do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z informacją jak wyżej.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, art. 69 ust.1 pkt 2, art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Czytaj więcej