Przydział Obligacji serii N36 RB 82/2017

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 07 września 2017 roku podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii N36 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 01 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii N36 Spółki. Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii N36, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 460 (czterysta sześćdziesiąt) Obligacji serii N36, o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 460.000,00 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii N36 są obligacjami dwuletnimi, niezabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 7,50% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii N36 przypada na dzień 09 września 2019 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj więcej